Przedszkole Miejskie nr 22 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Przedszkole Miejskie Nr 22 w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej pm22.bip.gliwice.eu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego pm22.bip.gliwice.eu

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

Termin przeglądu i akualizaji: 2021-03-30

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej :

 1. dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań,
 2. dokumenty, stanowiące wydruki z programów zewnętrznych, charakteryzują się niską dostępnością cyfrową.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością serwisu internetowego pm22.bip.gliwice.eu prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Dorota Krasińska, adres poczty elektronicznej sekretariat@pm22.gliwice.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 331-22-56. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej serwisu internetowego pm22.bip.gliwice.eu lub jego elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element serwisu internetowego pm22.bip.gliwice.eu chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Przedszkole Miejskie Nr 22 w Gliwicach powinno zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Przedszkole Miejskie Nr 22 w Gliwicach może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Przedszkole Miejskie Nr 22 w Gliwicach odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Budynek przy ulicy Żeromskiego 26

 1. Dostępność wejścia do budynku.

Dla rodziców, odwiedzających, interesantów dostępne są 2 wejścia, każde otwarte w zależności od sezonu pogodowego( w sezonie ciepłym- otwarte jest wejście z boku budynku, w sezonie zimnym- otwarte jest wejście główne do budynku):

 • od ulicy Żeromskiego wejście (główne) – na ogrodzony teren przedszkola  prowadzi podjazd dla wózków, także same wejście do przedszkola posiada podjazd dla wózków. Drzwi otwierane ręcznie. Na ścianie znajduje się dzwonek, który wzywa obsługę do otwarcia drzwi, opcjonalnie gdy ktoś potrzebuje pomocy.
 • od ulicy Żeromskiego wejście na teren ogrodzony od strony parkingu- posiada podjazd dla wózków, wejście boczne do budynku znajduje się na poziomie budynku. Na ścianie znajduje się dzwonek, który wzywa obsługę do otwarcia drzwi, opcjonalnie gdy ktoś potrzebuje pomocy.
 1. Dostępność korytarzy, sali przedszkolnych, łazienek, gabinetów, schodów . Dla osób na wózkach dostępny jest parter przedszkola i znajdujący się tam hol,  wszystkie znajdujące się tam sale, gabinet dyrektora oraz księgowej i intendenta oraz łazienki. Łazienki nie posiadają udogodnień dla niepełnosprawnych. W budynku nie znajdują się windy, które mogłyby służyć osobom niepełnosprawnych, dlatego piętro budynku, na które prowadzą schody jest niedostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Dla osób niepełnosprawnych nie jest też dostępna piwnica budynku, w której znajduje się szatnia, ponieważ prowadzą tam wąskie schody.
 2. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • Zastosowano dwie pochylnie dla wózków od strony  ulicy Żeromskiego, które umożliwiają wjazd na ogrodzony teren przedszkola oraz podjazd do budynku przy wejściu głównym.
 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny, pracownicy obsługi są dostępni przy każdym wejściu do budynku, po uruchomieniu dzwonka.
 • Pprzedszkole nie posiada platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 1. Informacja i udogodnienia dla osób słabosłyszących.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących oraz niesłyszących. Dostępność dla tych osób może być zapewniona  poprzez wsparcie pracownika. Nie ma o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 1. Informacja i udogodnienia dla osób niewidomych

Nie ma tablic informacyjnych w języku Brailla oraz innych udogodnień dla osób niewidomych.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu placówki wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych przy ulicy Żeromskiego.

 

 1. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


Przedszkole Miejskie nr 22 w Gliwicach w miarę możliwości  będzie dążyło do zapewnienia dostępności poprzez zastosowanie urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób niepełnosprawnych.

Raport o stane zapewnienia dostępności

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęPrzedszkole Miejskie nr 22 w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćDorota Krasińska
Data wytworzenia informacji2020-06-04 16:43:44
Informację wprowadził do BIPDorota Krasińska
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-04 16:43:44
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1nowyAndrzej Jerzyk2020-09-14 08:50:19
2nowyDorota Krasińska2020-09-16 07:26:12
3nowyDorota Krasińska2020-09-16 07:26:20
4nowyDorota Krasińska2021-03-30 12:29:36
5nowyDorota Krasińska2021-03-30 12:29:39